Cortney Frato

Risk Manager

PK Housing & Management Co.

Management Company

Photo of Cortney Frato

Company

Parent: PK Housing & Management Co.

1784 Hamilton Road Okemos, MI 48864

517.347.2001

Photo of Cortney Frato